C+
     NASZE SERWISY:          www.hoteleeuro.com              www.eurounia.com
- AKTUALNOŚCI
- KONKURS DOM
- RADOSNA SZKOŁA
- EKOLOGIA
- GIEŁDA MIESZKAŃ
- TARGI
- MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
       BUDOWNICTWA

- O FIRMIE
- LINKI
- KONTAKT
~ NAPISZ DO NAS

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie przystąpiło do organizacji V edycji Konkursu o Kryształową Cegłę, który doskonale inspiruje regionalne środowisko inwestorskie i budowlane do dbałości o jakość i funkcjonalność nowo wybudowanych, modernizowanych i rewitalizowanych zasobów budowlanych. Promujemy i dokumentujemy rozwój regionalnego budownictwa. Nasze działania przyczyniają się do poprawy jakości i estetyki budowli a także służą przywracaniu miastom ich dawnej świetności dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Konkurs uzyskał wysoką rangę w regionalnym środowisku budowlanym, jest największym przeglądem inwestycji budowlanych zarówno w naszym regionie jak i całej wschodniej Polsce i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń Lubelszczyzny.

Konkurs  jest największym przeglądem inwestycji budowlanych zarówno w naszym regionie jak i całej wschodniej Polsce i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń Lubelszczyzny.

Zainteresowanie Konkursem oraz rosnący z roku na rok prestiż przyznawanej nagrody, w postaci Kryształowej Cegły i rozszerzenie IV konkursu na  obszar Ukrainy i Białorusi, czyli jego umiędzynarodowienie, przerosło najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy usatysfakcjonowani z napływających gratulacji i wyrazów uznania dotyczących trafności koncepcji i formuły, organizacji  a także kreowania pro unijnego  znaczenia naszej nagrody jako wyrafinowanego działania marketingowego w sferze aktywności wszystkich regionalnych sił gospodarczych i administracyjnych Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego i Lwowskiego na Ukrainie oraz Obwodu Brzeskiego na Białorusi. Nadanie Kryształowej Cegle rangi regionalnej nagrody europejskiej jest właściwe wobec misji aktualnych wyzwań dla wszystkich sił społecznych i politycznych Euroregionu.

Tegoroczna edycja obejmie swoim zasięgiem Województwo Lubelskie, Obwód Wołyński i Lwowski na Ukrainie oraz  Obwód Brzeski na Białorusi.

Patronat honorowy nad poprzednią  edycją Konkursu sprawowali: Pani Danuta Hübner – Komisarz Unii Europejskiej ds. Regionów, Krzysztof Opawski - Minister Infrastruktury, Konsul Republiki Białoruś, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Prezydenci Miast: Lublina, Chełma, Białej Podlaskiej i Zamościa oraz  Leonid Lemieszewski - Związek Transgraniczny "Euroregion Bug". Patronat medialny objęły: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Panorama Lubelska, Tygodnik Chełmski "Kresy", Tygodnik Zamojski oraz Słowo Podlasia z Białej Podlaskiej.

Zgłoszone do konkursu obiekty wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową zaprezentujemy w specjalnie wydanym wielojęzycznym katalogu konkursowym umożliwiającym szeroką promocję dokonań inwestycyjnych ich autorów. W wydawnictwie tym zostaną zamieszczone również  materiały promocyjne i reklamowe Inwestorów, Sponsorów oraz innych firm i instytucji.

Udział w konkursie jest najlepiej liczącą się referencją, znakomitą i najefektowniejszą formą do zaprezentowania  dotychczasowych osiągnięć Inwestora, przedstawienia własnego pozytywnego wizerunku, co w efekcie zwiększy wiarygodność, a w perspektywie umocni pozycję na rynku Euregionu.     

Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  ponownie  Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe Oddział  w Lublinie. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powoła Kapitułę.

W Uroczystej Gali podsumowującej IV edycję konkursu uczestniczyło ok. 600 osób, w tym przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Polski i Ukrainy.

Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień nastąpi podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się w IV kwartale 2005 roku w Lublinie. Jednocześnie informujemy, że Konkurs będzie  nagłaśniany  zarówno w  mediach lokalnych, jak i krajowych oraz Ukrainy i Białorusi.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie, zapoznania się z jego regulaminem i  przesłania wypełnionych załączników.


Cel konkursu

  1. Wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej na rzecz Euroregionu w wymiarze twórczego wykorzystania wiedzy architektów, konstruktorów i kadry inżynieryjno-technicznej z ich znajomością nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
    Podniesienie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w kształtowaniu ładu i porządku urbanistycznego oraz architektonicznego
  2. Promowanie znaczenia architektury, inicjatyw; w odzyskaniu i renowacji zasobów budowlanych
  3. Podnoszenie standardu obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej z zachowaniem zabytkowej zabudowy-istotnych dla stanu dziedzictwa kulturowego i historycznego
  4. Wspieranie i popularyzacja inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych poprzemysłowych
  5. Wyłanianie wyróżniających się pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiektów zgłoszonych do konkursu i nagrodzenie ich realizatorów ( inwestor, biuro projektowe i wykonawca )
  6. Doskonalenie wizerunku, wzmacnianie konkurencyjności i wyrazistego oblicza Lubelskiego i Euroregionu Bug przez promowanie działań uczestników procesu inwestycyjnego zmierzających do repozycjonowania województwa w rankingu regionów europejskich, a w konsekwencji marki budownictwa
O KONKURSIE
GALA KONKURSOWA
ZGŁOSZONE OBIEKTY
facebook